Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van vrije dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen.

We adviseren u bij ontevredenheid rechtstreeks de leerkracht of de directeur aan te spreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, ofwel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
telefoon 070 - 3861697
fax 070 - 3020836
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling staat beschreven, ligt ter inzage bij de schoolleiding, of is hier te downloaden.

Klachten ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersonen zijn er voor u en uw kind. Zij luisteren geven informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Zij maken met u of uw kind een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag.

De interne vertrouwenspersoon is door het bestuur benoemd om deze taak in de school uit te voeren en de belangen van de klager, ouder of kind, te behartigen. De contactpersoon is onafhankelijk om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle informatie omgaan. De namen en telefoonnummers van de contactpersonen staan in de schoolgids van de school.

Vertrouwenspersoon

De scholen kennen ook een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Pepita David, psycholoog en geregistreerd psychotherapeut. De externe vertouwenspersoon is te bereiken telefoonnummer 06-34348288 of via e-mail p.david@planet.nl

Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie waarbij sprake is van strafbare feiten geldt een meldingsplicht en is het bevoegd gezag verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en ongewenste intimiteiten, kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon 0900-1113111 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).
Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs.

Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over leraren, directies en anderen die aan de school contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of sprake is van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden voor overleg.

Scholen en ook leerlingen kunnen eveneens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur als zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben voorgedaan. Anders dan bij seksueel misbruik zijn scholen in dit geval niet verplicht zich tot de vertrouwensinspecteur te wenden.

De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel misbruik. Hij of zij zal in alle gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden genomen.