Ouderparticipatie

De betrokkenheid van ouders bij de scholen van Onderwijsgroep Amstelland is groot. Mede door deze betrokkenheid van ouders wordt bevorderd, dat de school een veilige en vertrouwde omgeving is waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Ouders spelen een belangrijke rol op de scholen. Op verschillende wijzen kunnen zij betrokken zijn bij de school van hun kind.

Allereerst worden zij zoveel mogelijk betrokken bij en op de hoogte gehouden over het verloop van de schoolloopbaan van hun kind. Het contact daarover vindt primair plaats tussen de leerkracht en de ouder(s) en verloopt middels contactavonden, rapport-gesprekken, informatiebulletins en dergelijke.

Daarnaast is bij verschillende activiteiten in de klas hulp van ouders gewenst. Onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht kunnen ouders helpen bij schoolactiviteiten, zoals excursies, expressievakken, het begeleiden van een leesgroepje, schoolreisje, sportdag.

Ouderraad

Alle scholen hebben een ouderraad. De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en de school te steunen bij het vervullen van haar taak.

De ouderraadsleden zijn actief betrokken bij de organisatie van diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten. Tevens is de ouderraad verantwoordelijk voor de besteding en verantwoording van de vrijwillige ouderbijdragen.

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad (MR) is de wettelijke vertegenwoordiging van de ouders en het schoolteam. De taak van de MR is instemming of advies geven over voorstellen van de schoolleiding of het bestuur. De raad bestaat uit ouders en personeelsleden. Voor de oudergeleding zijn ouders of verzorgers, van wie een kind de school bezoekt, kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid.

De zittingsperiode is drie jaar, met een maximale zittingsduur van zes jaar. Bij het ontstaan van een vacature worden kandidaten opgeroepen zich verkiesbaar te stellen. De kandidaten respecteren de grondslag en doelstellingen van de school. De MR kan zich laten bijstaan door adviserende leden.

De MR vergadert gemiddeld 6 – 8 keer per jaar.