GMR

De Medezeggenschapraad van een school is met twee leden, een ouder en een personeelslid, vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland.

Het doel van medezeggenschap is te komen tot kwalitatief goede besluiten, een zo optimaal mogelijk draagvlak en het leveren van een bijdrage aan de communicatie binnen de organisatie. In het medezeggenschapsstatuut is de structuur en organisatie van de medezeggenschap binnen de stichting vastgelegd. De MR voert de medezeggenschap uit ten aanzien van schoolspecifieke aangelegenheden. In het MR-reglement zijn die van de MR van de betreffende school vastgelegd. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag het overleg met de MR terzake van gemandateerde aangelegenheden.

De GMR voert de medezeggenschap uit ten aanzien van bovenschoolse aangelegenheden. In het GMR-reglement zijn de taken en bevoegdheden en is de werkwijze van de GMR vastgelegd. Het College van Bestuur voert het overleg met de GMR. De GMR maakt een jaarplanning. De vastgestelde notulen kunt u opvragen bij het secretariaat.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de GMR als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer B. (Berend) Onnes


En secretaris: de heer O. (Olaf) Verheij

De vergaderingen van de GMR worden gehouden in het stafbureau op Kalkbranderij 2 te Amstelveen.

Het postadres van de GMR is:

GMR Onderwijsgroep Amstelland
Kalkbranderij 2 1185 ZX  Amstelveen

Het e-mailadres: gmr@ogamstelland.nl